Tehnologije

Savremeno projektovanje i razvoj proizvoda se oslanjaju u najvećoj meri na kompjuterske modele objekata, jer omogućavaju da se pomoću kompjutera na brz i jeftin način projektuju i ispituju nova rešenja. Laboratorija "3D Impuls" donosi dve digitalne tehnologije koje predstavljaju most između realnih objekata i kompjuterskih modela:

  • trodimenzionalno skeniranje (3DS), kojim se automatski formiraju kompjuterski modeli realnih objekata;
  • aditivnu proizvodnju (AM), kojom se automatski formiraju realni objekti na osnovu kompjuterskih modela;
     

Tehnologije

3D skeniranje
Postoje različite tehnologije za trodimenzionalno skeniranje, i osnovna podela je na kontaktne i beskontaktne tehnologije. Kod kontaktnih tehnologija 3D skener dodiruje objekat tokom skeniranja, pa su ove tehnologije jeftinije, ali i sporije od beskontaktnih tehnologija, kod kojih 3D skener ne dodiruje objekat tokom skeniranja. Beskontaktne 3DS tehnologije se dele na aktivne 3DS tehnologije, pri kojima skener osvetljava objekat, i pasivne 3DS tehnologije, koje koriste spoljašnje osvetljenje objekta. Aktivne 3DS tehnologije su skuplje, ali omogućavaju formiranje tačnijih modela. Laboratorija „3D Impuls“ koristi 3D skener Atos Compact Scan koji primenjuje beskontaktnu aktivnu metodu sa emitovanjem strukturirane svetlosti, čime se postiže brzo i tačno formiranje kompjuterskih modela realnih objekata.

Aditivna proizvodnja
Osnovna karakteristika aditivne proizvodnje je da se objekti formiraju dodavanjem materijala, za razliku od tradicionalnih tehnologija kod kojih se objekti proizvode oduzimanjem materijala (struganje, glodanje, sečenje) ili oblikovanjem materijala (presovanje, livenje, kovanje). Izrada objekata aditivnim tehnologijama, za razliku od tradicionalnih tehnologija, ne zahteva upotrebu alata. Usled toga, aditivnim tehnologijama se najbrže mogu proizvesti prototipovi novih proizvoda. Pored toga, odsustvo alata u aditivnima tehnologijama omogućava proizvodnju objekata proizvoljnog oblika.

Slično 3D skeniranju, i za proces aditivne proizvodnje postoje mnoge tehnologije. Razlika se ogleda u vrsti materijala od kojeg se objekti izrađuju i metodama spajanja materijala, što utiče na kvalitet i karakteristike izrađenog objekta. Laboratorija „3D Impuls“ se opredelila za tehnologiju koja se naziva „Selektivno lasersko sinterovanje“ jer ona omogućava proizvodnju objekata od plastike i metala sa mehaničkim svojstvima koja omogućavaju testiranje i upotrebu u realnim eksploatacionim uslovima.