Modeli usluga

Laboratorija „3D Impuls“ uvodi nove digitalne tehnologije, sa kojima većina korisnika nije dovoljno upoznata. Iz tog razloga smatramo da se puni potencijal novih tehnologija može iskoristiti samo uz blisku saradnju sa korisnicima. Sa druge strane, nove tehnologije su uvedene da bi se procesi modeliranja i proizvodnje ubrzali, pa saradnja između Laboratorije „3D Impuls“ i korisnika usluga mora biti efikasna. Sa tim ciljem razvili smo procedure za pružanje usluga Laboratorije „3D Impuls“ koji se zasniva na savremenim komunikacionim sredstvima i permanentnoj edukaciji korisnika.